MMG

Távgondoskodás és távfelügyelet

Kezdőlap | Szociális távfelügyelet,
nővérhívó rendszerek
| Magánszemélyeknek
BT-50
| Kozmetikai szemüveg | Elérhetőség

 

elérhetőség fejléc

Általános szállítási feltételek

1.Általános rész

Jelen Általános Üzleti Feltételek a MMG Kft által történo értékesítések során alkalmazott eladási és szállítási és vállalási feltételek összességét tartalmazza. A Vevo ettol eltéro Általános Szerzodési Feltételei vagy egyéb korlátozásai az MMG Kft felé nem érvényesek, kivéve abban az esetben, ha ahhoz az MMG Kft írásban hozzájárul. A felek folyamatos, hosszabb távú együttmuködése esetén a MMG Kft keretszerzodés kötésével lehetové teszi az Általános Szállítási Feltételektol esetenkénti megrendelések esetén történo automatikus eltérést. Keretszerzodés kötésével egyéb kedvezmények is elérhetové válnak. Jelen Általános Üzleti Feltételek területi hatálya a Magyar Köztársaság területe.

 

2.Ajánlatok, megrendelések

 

A Vevo kérésére az MMG Kft egyedi árajánlatot ad, amennyiben ezen árajánlaton külön érvényességi határido nincs feltüntetve, úgy az ajánlat érvényességi határideje 30 nap. Az MMG Kft ajánlatai ár, mennyiség, szállítási határido és szállítási lehetoség tekintetében kötelezettség nélküliek. A MMG Kft megrendelést elfogad szóban és írásban is. A Vevo törekszik arra, hogy ajánlatkéréseit, megrendeléseit pontosan specifikálva, idoben eljuttassa az MMG Kft felé. Az MMG Kft a beérkezett megrendeléseket rövid határidon belül Vevo felé a megrendeléssel azonos módon visszaigazolja. Szóbeli megrendelés illetve sürgos teljesítés esetén Vevo a szolgáltatással egy idoben a szervizlap aláírásával ismeri el a megrendelés és a teljesítés tényét, Amennyiben az MMG Kft nem tudja Vevo megrendelését teljesíteni, úgy errol a tudomására jutást követoen köteles ot rövid határidon belül, a megrendeléssel azonos módon értesíteni. Vevo megrendelései az MMG Kft számára az MMG Kft írásbeli, vagy nyomtatott visszaigazolásával (számla, vagy szállítólevél is ide tartoznak) válnak kötelezo érvényuvé. Ettol a feltételtol való bármilyen eltérés csak a Felek külön erre irányuló írásbeli megállapodása alapján lehetséges. Az MMG Kft fenntartja a jogot, hogy az ár és áru mennyisége tekintetében tett ajánlatait módosítsa és ezt a megrendelést követo 2 munkanapon belül Vevovel írásban közölje.

 

3.Elállás

 

A Vevoi megrendelés módosítása vagy lemondása a Vevo részérol kizárólag írásban lehetséges. A megrendelést törölni raktárkészleti termékek esetében a megrendelés dátumától számított 24 órán belül korlátozás nélkül lehetséges, megrendeléstol számított 24 órán túli lemondás esetében 20%-os stornó díj kerül felszámításra a Vevo részére. Amennyiben a rendelés nem-raktárkészleti anyagra vagy egyedi termékre vonatkozik, az MMG Kft fenntartja a jogot arra, hogy a nem elhárítható felmerült költségeit teljes mértékben a Vevore hárítsa.

 

4.Vételár és fizetési feltételek

 

Vételáron az MMG Kft által megjelölt budapesti telephelyen átvett termék, csomagolás nélküli, a mindenkor érvényes jogszabályokban szabályozott forgalmi adó nélküli ára értendo. Az MMG Kft által eladott áruk átvételét Vevo szabályszeru aláírásával, valamint az átvétel dátumával kell igazolja az MMG Kft által kibocsátott szállítólevélen. A teljesített szolgáltatást az MMG Kft által kiállított szervizlapon esetleg teljesítési jegyzokönyv aláírásával kell igazolja. Az MMG Kft a teljesítést igazoló dokumentumok alapján állítja ki a számlát,- és ezt követoen postázza a Vevo részére. A fizetés módját – amennyiben az nem kerül külön éves keret megállapodásban rögzítésre – a Vevo részére adott eseti ajánlatban vagy visszaigazolásban adja meg az MMG Kft. Késedelmes fizetés esetén az MMG Kft-nek jogában áll késedelmi kamatot kiterhelni a Vevo felé, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Amennyiben a Vevo részére külön megállapodás alapján bónusz kerülne elszámolásra az MMG Kft jogosult a késedelmi kamattal azt kompenzálni. Késedelem esetén az MMG Kft fenntartja a további teljesítéstol való elállás jogát, ezen túlmenoen a szerzodéses jogviszonyból eredo tartozások azonnal esedékessé válnak. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, amennyiben a Vevo az MMG Kft fizetési felszólítására sem rendezi tartozását, a Vevo feljogosítja az MMG Kft-t, hogy bankszámlája ellen beszedési megbízást nyújtson be. Fizetési határido lejárta utáni tartozás esetén az MMG Kft-nek jogában áll a Vevo idoközbeni megrendeléseit visszautasítani illetve jogában áll a késedelmes Vevotol továbbiakban csak készpénzben történo teljesítést elfogadni. Minden fizetést, eloleget vagy elozetes fizetéseket forgalmi adóval együtt kell teljesíteni. A fizetések csak azt követoen válnak teljesítetté, amikor a teljes, esetleges késedelmi kamatokkal és a késedelmes teljesítésre tekintettel, felmerülo költségekkel is megnövelt összeg az MMG Kft bankszámláján rendelkezésre áll. A Vevo visszatartási joga kizárt. A Vevo csak nem vitatott vagy jogeros követeléseket számíthat be.

 

5.Teljesítés

 

Amennyiben a felek eltéroen nem állapodnak meg egymással, az árukat az MMG Kft a saját telephelyén adja át – importált anyagok esetében már vámkezelten. Szolgáltatást az MMG Kft Vevo telephelyén vagy a megrendelésben szereplo egyeztetett más telephelyen nyújtja. Az egyéb megállapodás hiányában Vevo köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A Vevo a jármuvet a megadott szállítási napon olyan idoben köteles kiállítani, hogy az áru jármube történo berakodására elegendo ido álljon rendelkezésre. Amennyiben az MMG Kft a Vevo címére szállítja le az árut, úgy - eltéro megállapodás hiányában – a Vevo köteles gondoskodni az áru lerakodásához szükséges eszközökrol. Külso szállítmányozóval történo szállítás esetén a Vevo a szállítmányozó cégtol nem az egyes termékek, hanem egy küldemény átvételére kötelezi magát. A küldemény komplettségére vonatkozó esetleges reklamációjával Vevo az MMG Kft. Vevoszolgálatához (tel. 36/1/2037443, ill. Fax: 36/1/2042252) fordulhat a küldemény átvételétol számított 24 órán belül. Ha a Vevo a teljesítés napján az árut nem veszi át azt az MMG Kft a Vevo kockázatára, és költségére tárolja, a tárolási díj külön felszámítása mellett. Amennyiben a Vevo saját maga kívánta a megrendelt terméket elszállítani az MMG Kft telephelyérol, de azt a készleten lévo áru esetében 2 napon belül, illetve az áru beérkezésérol szóló értesítést követoen 2 napon belül nem teszi meg, akkor az MMG Kft külön értesítés nélkül leszállítja és kiszámlázza a Vevo telephelyére. Az MMG Kft lehetové teszi a Vevo részére a rendelt termék minoségét bemutató mintadarabok megtekintését. Amennyiben a Vevo nem él ezzel a jogával, úgy az MMG Kft a megrendelt terméket minoségileg és tartalmilag elfogadottnak tekinti a szállítólevél aláírásával. A Vevo megadhatja megrendelésében az általa megrendelt termékek átvételére jogosult személyek adatait. Amennyiben a személyekben – vagy azok adataiban – változás áll be, úgy a Vevo köteles arról az MMG Kft-t haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredo károkért és jogi következményekért az MMG Kft nem vállal felelosséget. Az ajánlatban és árlistában szereplo árak hagyományos csomagolással értendok. A veszélyes áruk csomagolása az erre vonatkozó hivatkozás tartalmazza. A Vevo kérésére adott olyan csomagolás, amely a hagyományos csomagolástól eltér, ártöbbletet von maga után. Az MMG Kft a csomagoló anyagot semmi esetben nem veszi vissza. A Vevo nem jogosult a megvásárolt árut átcsomagolni, átszerelni bármilyen egyéb más módon átalakítást végrehajtani rajta. A Vevo kívánságára az MMG Kft technikai szaktanácsadással szolgál az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatban. A kábelek értékesítésénél a szállításhoz felhasznált fa és fém kábeldobok esetében a felek megállapodásában foglaltak a mérvadóak.

 

6.Tulajdonviszonyok

 

Az MMG Kft által a Vevo részére átadott szerzodéses termékek a vételár a Vevo általi teljes kiegyenlítéséig az MMG Kft tulajdonában maradnak. Az MMG Kft-nek jogában áll a tulajdonjog fenntartással átadott árut póthatárido kituzése és a szerzodéstol való elállás nélkül a Vevotol visszakövetelni, amennyiben a Vevo az MMG Kft-vel szemben fennálló kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik. A tulajdonjog fenntartása alatt átadott áru visszavétele akkor jelenti egyben a szerzodéstol való elállást is, ha az MMG Kft errol kifejezetten írásban nyilatkozik. Mindaddig, amíg az MMG Kft-vel szembeni kötelezettségeit szabályszeruen teljesíti, Vevo jogosult arra, hogy a rendes üzletmenet keretében rendelkezzen a tulajdonjog-fenntartással átadott áru felett. A Vevo saját költségére köteles az árut gondosan kezelni, tuztol, nedvességtol, lopástól óvni. Ha szükséges, karbantartási és felügyeleti tevékenységet köteles saját költségére megfelelo idoben végeztetni. A Vevo nem jogosult azonban az ilyen áru elzálogosítására, biztosítéki tulajdon átruházására, vagy egyéb megterhelésekre.

 

7.Szavatossági igények bejelentése (reklamáció)

 

Vevo az áru átvételekor a szállítólevél szerint tételes átvételre kötelezett. (Külso szállítmányozó esetében 24 órán belül kell az esetleges eltérést jelezni az MMG Kft Vevoszolgálat részére.) Az áru megrendelés szerinti hiánytalan átvételét aláírásával és /vagy bélyegzojével igazolja a szállítólevélen. A szavatossági igényeket az MMG Kft csak akkor veszi figyelembe, ha azok megtételére haladéktalanul – legkésobb azonban az áru átvételét követo 8 naptári napon belül – írásban, a bizonylatok, esetleges minták, csomagolási jegyzékek megküldésével, valamint a számlaszám, a számla dátuma megadásával kerül sor. Rejtett hibák esetén az írásbeli kifogásokat, a hiba megállapítását követoen haladéktalanul, legkésobb azonban az áru Vevohöz történt beérkezésétol számított 1 hónapon belül kell megtenni. A törvényileg eloírt elévülési határidok változatlanul fennmaradnak. Rejtett hiba esetén a Vevonek kell bizonyítania, hogy az adott esetben rejtett hibáról van szó.

 

8.Szavatosság

 

A jelen Általános Szállítási Feltételeknek megfeleloen megtett és indokolt kifogásolások esetén az MMG Kft pótszállításra illetve pótteljesítésre jogosult. Amennyiben a Vevo lemond a pótszállításra vonatkozó jogáról, vagy ha a pótszállítás és teljesítés méltányos határidon belül nem történik meg, ill. ha a csereként érkezett áru ismételten hibás, akkor Vevo választása szerint követelheti a vételár leszállítását vagy a szerzodéstol elállhat. Az MMG Kft-t nem terheli felelosség és nem köteles visszárut elfogadni, ha a minoségi hiba arra vezetheto vissza, hogy a megrendelo az árut nem megfeleloen tárolta vagy szállította. Az MMG Kft elfogad visszárut, amennyiben az áru hibás és a hiba nem az áru Vevo általi átvételét követoen keletkezett.

 

9.Fogyasztói szerzodésekre vonatkozó eltéro rendelkezések

 

Amennyiben az értékesítés gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül szerzodést köto személy részére történik, úgy a Vevo fogyasztónak, az MMG Kft-vel kötött szerzodés pedig fogyasztói szerzodésnek minosül, így az általános szerzodési feltételek szavatossági igények bejelentésére és szavatosságra vonatkozó rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. Fogyasztói szerzodés esetén ellenkezo bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követo hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés idopontjában megvolt, kivéve, ha a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, ettol eltéro megállapodása semmis. Fogyasztói szerzodés esetén a hiba felfedezésétol számított két hónapon belül közölt kifogást kello idoben közöltnek kell tekinteni.

 

10.A termékek felhasználása Vevo által

 

Az MMG Kft által forgalmazott termékek elsosorban távgondoskodási célra szolgálnak, és hacsak eltéro megjelölés nincs a termék-címkén, vagy az MMG Kft muszerkönyvében, katalógusában, nem használhatók bármely más célra. Vevo kifejezetten kijelenti és garantálja az MMG Kft felé, hogy valamennyi, az MMG Kft-tol beszerzett árut megfeleloen fog használni és forgalmazni és a szakterületen járatos, értelmes ember gyakorlatának megfeleloen, szigorú összhangban az alkalmazandó, jelenleg érvényes, valamint az ezt követoen érvénybe lépo törvényekkel és szabályokkal használja és forgalmazza. Nem lehet kifogás tárgya a Vevo szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, melyet elozetesen, mint szállítási/teljesítési feltételt nem írt elo, vagy nem kötött ki. A Vevo felelossége meggyozodni arról, hogy a vásárolt termék a veszélyes anyagok kategóriájába tartozik-e, illetve hogy rendelkezik-e ezen anyagok felhasználására, forgalmazására vonatkozó hatósági engedéllyel. A Vevo beleegyezik az MMG Kft és alkalmazottai, ügynökei, jogutódjai, tisztviseloi és engedményesei kártalanításába és minden felelosség alóli mentesítésébe, amelyek az MMG Kft-t érhetik, olyan hanyagságra, kártérítési felelosségre és szerzodésszegésre alapozott igények eredményeként, amelyet a Vevo és alkalmazottjai, ügynökei, jogutódjai, tisztviseloi, engedményesei, a Vevo ügyfelei, végfelhasználói, kisegíto személyzete vagy az MMG Kft által forgalmazott termékek felhasználásából következoen közvetett vagy közvetlen módon harmadik felek emelnek az MMG Kft-vel szemben, vagy amelynek oka a Vevo kötelezettségeinek elmulasztása.

 

11.Viszonteladás

 

Az MMG Kft által forgalmazott, eredeti csomagolással ellátott termékek csak felbontatlan állapotban adhatók tovább. Az MMG Kft által forgalmazott termékek külföldre történo tovább eladása csak elozetes írásban rögzített egyeztetést követoen lehetséges.

 

12.Vis major és a szerzodés teljesítését gátló tényezok

 

Mindennemu vis major, elore nem látható üzemi, közlekedési, vagy szállítási zavarok, tuzkárok, áradások stb. illetve hatósági rendelkezések, amelyek nem a teljesítésre kötelezett félnek róhatók fel mentesítik az MMG Kft-t a teljesítés alól.

 

13.Érvényességi záradék, bírói illetékesség

 

Amennyiben jelen Általános Szállítási Feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyulnak, úgy ez nem érinti a szerzodés többi részének hatályosságát. Az érvénytelennek bizonyult részt úgy kell értelmezni, hogy az ezzel elérni kívánt gazdasági célkituzést – amennyiben lehetséges – elérhetové váljék. Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen szerzodés nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A felek az egymás közti jogvita tárgyában elsosorban egyeztetni és megállapodni kötelesek. Az MMG Kft által kiadott ajánlatokkal vagy az általa teljesített eladásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban minden olyan jogvita, amelyet a felek egymás közötti megállapodással rendezni nem tudnak, az MMG Kft mindenkori székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 

Alfaweb - weboldal készítés